TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU
Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
ĐT: 024 3 8728778 - Fax: 024 3 8725687

- KHỐI TRỰC TIẾP
+ TRUNG TÂM HIỆP ĐỒNG BAY VÀ ĐIỀU PHỐI LUỒNG KHÔNG LƯU
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38271513
Fax:
AFTN: VVVVZQZX VVVVZDZX
Email:
+ TRUNG TÂM BẢO ĐẢM KỸ THUẬT
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38271513
Fax:
AFTN: VVGLYFYX
Email:
- KHỐI THAM MƯU
+ PHÒNG KỸ THUẬT
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38271513
Fax:
Email:
+ PHÒNG NGHIỆP VỤ ATFM
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38271513
Fax:
Email:
+ PHÒNG AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38271513
Fax:
Email:
+ VĂN PHÒNG
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38271513
Fax:
Email:
+ PHÒNG KẾ HOẠCH
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38271513
Fax:
Email:
+ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38271513
Fax:
Email:
+ PHÒNG TÀI CHÍNH
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: